Θεσσαλονίκη: Ανοίγουν 2 προγράμματα Leader – Ποιοι είναι δικαιούχοι

Υποβολή προτάσεων για δύο έργα ιδιωτικού χαρακτήρα

Αρχίζει σήμερα η διαδικασία υποβολής προτάσεων για δύο έργα ιδιωτικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο των τοπικών προγραμμάτων CLLD Leader στο νομό Θεσσαλονίκης. Το πρώτο αφορά την περιοχή των Δήμων Λαγκαδά και Βόλβης και τμήματα των Δήμων Ωραιοκάστρου, Θέρμης, Θερμαϊκού, Πυλαίας - Χορτιάτη και Δέλτα, ενώ το δεύτερο την περιοχή του Δήμου Χαλκηδόνος και τμήμα του Δήμου Δέλτα.

Οι δράσεις που προβλέπονται, μεταξύ άλλων, αφορούν τη μεταφορά γνώσης στον γεωργικό και δασικό τομέα και την ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την ανάπτυξη και βελτίωση της επιχειρηματικότητας στη μεταποίηση, τον τουρισμό, τη βιοτεχνία, τη χειροτεχνία, την παροχή υπηρεσιών και την οικοτεχνία, τις επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στην επεξεργασία και εμπορία δασικών προϊόντων και την ανάπτυξη και βελτίωση της επιχειρηματικότητας στην ανάπτυξη, μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων.

Δικαιούχοι μπορεί να είναι, ανάλογα με τη δράση, γυναίκες, νέοι και νέες έως 35 ετών, ΚΟΙΝΣΕΠ, Συνεταιρισμοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, διαχειριστές δασικής, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, συνεργατικά σχήματα η ΜΚΟ με νομική υπόσταση. Συνολικά, θα ενισχυθούν επενδύσεις συνολικού ύψους 11 εκ. ευρώ περίπου, συμπεριλαμβανομένης της ιδιωτικής συμμετοχής.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Νομού Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΑΝΕΘ), Θωμάς Βράνος, επισήμανε τη σημασία των παραπάνω έργων υπογραμμίζοντας ότι "το 2019  σε μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα με 11 χρόνια κρίσης, το να δίνεται η δυνατότητα να επιχορηγείται το 50% μιας επένδυσης σε τοπικό επίπεδο, είναι ένα καλό κίνητρο". Σχετικά με την επιλογή των τομέων δράσης, διευκρίνισε ότι το σχετικό πλαίσιο ορίζεται από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με την Ευρωπαϊκή Ένωση με γεωγραφικά και τομεακά χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο Γενικός Διευθυντής της ΑΝΕΘ και Συντονιστής του πρώτου προγράμματος Βασίλης Παπαβασιλείου, και το στέλεχος της ΑΝΕΘ και Συντονιστής του δεύτερου προγράμματος Γιώργος Πετρίδης, αναφέρθηκαν αναλυτικότερα στο περιεχόμενο των Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τις διαδικασίες υποβολής προτάσεων.   

Παρουσίαση των ενισχυόμενων επενδύσεων, των δικαιούχων και του ποσοστού ενίσχυσης:

Ενισχύονται οι παρακάτω 4 κατηγορίες δράσεων που αναλύονται σε αντίστοιχες υποδράσεις:

α) Δράση: Μεταφορά γνώσεων και ενημέρωσης

                -στο γεωργικό και δασικό τομέα

                -σε ΜΜΕ των περιοχών παρέμβασης

Μέγιστος προϋπολογισμός: 20.000 €

Ποσοστό ενίσχυσης: 100%

 β) Δράση: Ανάπτυξη/βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους.

Υποδράσεις: Ενίσχυση επενδύσεων στους παρακάτω τομείς

 • Μεταποίηση, εμπορία με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν
 • Τουρισμό
 • Βιοτεχνία, χειροτεχία, παραγωγή μετά την πρώτη μεταποίηση και εμπόριο
 • Παροχή υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού
 • Οικοτεχνία και πολυλειτουργικά αγροκτήματα

Δικαιούχοι: γυναίκες, νέοι≤35 ετών, ΚΟΙΝΣΕΠ/Συνεταιρισμοί

Ποσοστό/ποσό ενίσχυσης: Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 50% του   προϋπολογισμού για τη μεταποίηση, εμπορία γεωργικών προϊόντων και σε 65% στους λοιπούς τομείς. Η συνολική ενίσχυση δεν υπερβαίνει τις 200.000€. Στην περίπτωση εκσυγχρονισμού δικαιούχος μπορεί να είναι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συνιστά πολύ μικρή ή μικρή επιχείρηση.

  γ) Υποδράση: Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στη επεξεργασία, κινητοποίηση και εμπορία δασικών προϊόντων. (όχι στο CLLD2)

Δικαιούχοι: Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού  δικαίου, διαχειριστές δασικής γης

Ποσοστό ενίσχυσης: 65%

Μέγιστο ποσό ενίσχυσης: 200.000€

δ) Δράση:  Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη/βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής των Τοπικών Προγραμμάτων

Υποδράσεις: Ενίσχυση επενδύσεων στους παρακάτω τομείς

 • Μεταποίηση, εμπορία ή/και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν
 • Τουρισμό
 • Βιοτεχνία, χειροτεχνία, παραγωγή ειδών μετά την πρώτη μεταποίηση και εμπόριο
 • Παροχή υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού

Δικαιούχοι, μέγιστος προϋπολογισμός, ποσοστά ενίσχυσης:

 • ΜΜΕ στο πλαίσιο της υποδράσης που αφορά στη μεταποίηση, εμπορία ή/και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με μέγιστο προϋπολογισμό 600.000€ και ποσοστό ενίσχυσης 50%
 • Πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις στους λοιπούς τομείς με μέγιστο προϋπολογισμό 600.000€ και ποσοστό ενίσχυσης 55%

ή ποσοστό ενίσχυσης 65% για μη εισηγμένες επιχειρήσεις που λειτουργούν έως 5 έτη χωρίς διανομή κερδών

   ε) Δράση: Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων

      Υποδράσεις:         

 • Ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών στον τομέα των τροφίμων και της δασοπονίας
 • Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και τη κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την ανάπτυξη και/ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών που συνδέονται με τον αγροτουρισμό (η υποδράση αυτή περιλαμβάνεται μόνο στο πρώτο Τοπικό Πρόγραμμα)
 • Οριζόντια και κάθετη συνεργασία μεταξύ φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού για τη δημιουργία, την ανάπτυξη και την προώθηση βραχέων αλυσίδων και τοπικών αγορών
 • Κοινές προσεγγίσεις σε ότι αφορά τα περιβαλλοντικά έργα και τις τρέχουσες περιβαλλοντικές πρακτικές, συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικής διαχείρισης των υδάτων, της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της διατήρησης των γεωργικών τοπίων.

Δικαιούχοι: Συνεργατικά σχήματα που περιλαμβάνουν κατά περίπτωση γεωργούς, ερευνητές/ερευνητικά ιδρύματα, επιχειρήσεις, περιβαλλοντικές οργανώσεις, ή ΜΚΟ με νομική υπόσταση ή με βάση συμφωνητικό σύμπραξης/συνεργασίας

Ποσοστό ενίσχυσης: 65%

Ημερομηνία έναρξηςηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ): 27/3/2019, ώρα 13:00.

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ): 25/6/2019, ώρα 15:00.

Αρχική διαθέσιμη Δημόσια Δαπάνη ανά Πρόγραμμα στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης:

-           Τοπικό Πρόγραμμα για την περιοχή των Δήμων Λαγκαδά, Βόλβης και τμημάτων των Δήμων Ωραιοκάστρου, Θέρμης, Θερμαϊκού, Πυλαίας – Χορτιάτη και Δέλτα: 3.732.500€

-           Τοπικό Πρόγραμμα για την περιοχή του Δήμου Χαλκηδόνος και τμήματος του Δήμου Δέλτα: 2.745.000€

Ανάρτηση Πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της ΑΝΕΘ (www.aneth.gr).

Έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΑΝΕΘ τα εξής:

-           Περίληψη της Πρόσκλησης (η οποία θα δημοσιευθεί και τον τοπικό τύπο από 27/3/2019)

-           Αναλυτική πρόσκληση με όλα τα Παραρτήματά της 

-           Πληροφοριακό υλικό που περιλαμβάνει το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των  Τοπικών Προγραμμάτων

-           Οδηγίες για την διαδικασία υποβολής προτάσεων

-           Διευκρινίσεις που θα εμπλουτίζονται συνεχώς με βάση υποβαλλόμενα ερωτήματα από ενδιαφερόμενους

Εκδήλωση Ενημέρωσης Ενδιαφερόμενων Συμβούλων / Μελετητών

Πραγματοποιήθηκε στις 22/3/2019 στα γραφεία της ΑΝΕΘ με τη συμμετοχή 30 ενδιαφερόμενων μετά από ανοικτή Πρόσκληση της ΑΝΕΘ (Πίνακας των συμμετεχόντων μετά στοιχεία τους έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΑΝΕΘ).

Πρόγραμμα κεντρικών και τοπικών εκδηλώσεων ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης.

Θα ακολουθήσει τις επόμενες ημέρες πρόγραμμα εκδηλώσεων ευρείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης και ο τόπος και χρόνος πραγματοποίησης των εκδηλώσεων θα αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΑΝΕΘ.

πηγή: typosthes.gr

Αν παρατηρήσετε κάποιο σφάλμα, επισημάνετε το επιθυμητό κείμενο και πιέστε Ctrl + Enter για να ενημερώσετε τον διαχειριστή για αυτό.
Προτείνω
Δεν υπάρχουν ακόμη συστάσεις

Σχόλια

Οικονομία
Πανέμορφα, καταπράσινα νησάκια στην περιοχή της Σιθωνίας Πανέμορφα και άγνωστα νησάκια της Χαλκιδικής προβάλλει με το νέο του βίντεο ο ερασιτέχνης κινηματογραφιστής George Sal. Τα νησάκια αυτά ονομάζονται Πούντα και Σπαλαθονήσια και βρίσκονται αμέσως μετά το Νέο Μαρμαρά κ το Πόρτο Καρράς. Όπως αναφέρει ο ίδιος «Είναι ιδιόκτητα καταπράσινα κ μάλιστα στο ένα (το Νησάκι Πούντα που είναι και το μεγαλύτερο) υπάρχουν κατοικίες ηλεκτροδοτούμενες αφού είναι σε πολ...
Κοινωνία
Η επίσημη ανακοίνωση από τον Εμπορικό Σύλλογο Επίσημη ανακοίνωση εξέδωσε ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης για σήμερα ημέρα Αγίου Πνεύματος, (Δευτέρα 17 Ιουνίου 2019), αναφέροντας πως τα καταστήματα σε όλο το νομό θα είναι υποχρεωτικά κλειστά. Όπως αναφέρει ο ΕΣΘ: «Υποχρεωτικά ΚΛΕΙΣΤΑ θα είναι όλα τα εμπορικά καταστήματα και τα καταστήματα πώλησης τροφίμων του Νομού Θεσσαλονίκης, τη Δευτέρα 17 Ιουνίου 2019, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 22/19777/10-05-2002 απόφ...
Οικολογία
Eικόνα- Λέξεις: Θωμάς Καραγκιοζόπουλος Αυτός ο μικρός λόφος από σκουπίδια κάθε είδους έκανε κατάληψη σε ένα πεζοδρόμιο της πόλης. Τα σκουπίδια δεν είναι μόνο αυτά, απλώς ήθελα να εστιάσω στο μήνυμα. Η εικόνα ξεκάθαρα αποκρουστική και οι μυρωδιές επίσης.  Κάποιος συμπολίτης μας έκανε απευθείας έκκληση στους γείτονές του γράφοντας το δικό του μήνυμα για αυτήν την εικόνα. Δεν είναι η πρώτη φορά που τα πεζοδρόμια μετατρέπονται σε σκουπιδότοπο, σίγουρα ούτε η...
Διάφορα
Αρχές Ιουλίου ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις 2019, όπως έγινε γνωστό. Ειδικότερα, οι εκπτώσεις για τη θερινή περίοδο αναμένεται να ξεκινήσουν  τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου και θα διαρκέσουν έως και τα τέλη Αυγούστου. Η ακριβής ημερομηνία ορίζεται από τις 8 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου. Υπενθυμίζεται πως στις εκπτώσεις αυτές είναι υποχρεωτική η αναγραφή της παλαιάς και της νέας μειωμένης τιμής των αγαθών και υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση ενώ είναι επι...
Κοινωνία
Το τελευταίο κουδούνι μπορεί να χτύπησε, όμως δεν έχουν όλες οι οικογένειες τη δυνατότητα να πάνε διακοπές. Για όσους γονείς μείνουν στην πόλη υπάρχουν επιλογές ώστε τα παιδιά τους να περάσουν δημιουργικά το καλοκαίρι, την ώρα που εκείνοι θα εργάζονται.    Στο ΚΘΒΕ για θέατρο Το Ολοήμερο Θερινό Καλλιτεχνικό Εργαστήρι από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος που απευθύνεται αποκλειστικά σε παιδιά (4 - 11 ετών) το έχουν παρακολουθήσει μέχρι σήμερα 2500 παιδιά. ...
Περιστατικά
Ένας άνδρας βρέθηκε απαγχονισμένος μέσα σε δωμάτιο ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη, σήμερα Κυριακή (16/6). Ειδικότερα, το ξενοδοχείο βρίσκεται στην περιοχή του Ωραιοκάστρου και, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τον άνδρα βρήκε νεκρό μία καμαριέρα. Τα πρώτα στοιχεία αναφέρουν πως ο άνδρας ήταν αλλοδαπός και 43 ετών, ενώ η αστυνομία ερευνά το περιστατικό με τις πρώτες ενδείξεις να μην δείχνουν στοιχεία εγκληματικής ενέργειας. Πηγή: typosthes.gr
Εγκληματικότητα
Τάματα, αφιερώματα και χρηματικό ποσό που ανέρχεται σε 4.300 ευρώ, φέρεται ότι αφαίρεσε από Ιερές Μονές του Αγίου Ορους -από το Νοέμβριο του 2017 μέχρι και το Μάιο του 2019- ο 56χρονος αλλοδαπός που συνελήφθη στις 13 Ιουνίου, με την κατηγορία ότι έκλεψε τάματα από την εικόνα της Παναγίας Πορταΐτισσας στην Ιερά Μονή Ιβήρων, στο Άγιο Όρος. Έπειτα από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Ασφάλειας Πολυγύρου, εξιχνιάσθηκαν επιπλέον τέσσερις κλοπές από...
Διάφορα
Το καλοκαίρι είναι ήδη εδώ και το θερμόμετρο έχει πάρει την ανιούσα. Για όσους βρίσκονται στην πόλη και αναζητούν στιγμές χαλάρωσης και δροσιάς, τα ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης αποτελούν μια μικρή όαση! Μια εξαιρετική επιλογή για όσους επιθυμούν να απολαύσουν το μπάνιο τους στην πισίνα, συνοδεία δροσιστικών ποτών και γευστικών πιάτων. Πάμε να τα δούμε! Hyatt Regency Thessaloniki Απολαύστε το μπάνιο σας στην πισίνα 1.200 μέτρων του Hyatt Regency Thessaloniki...
Διάφορα
Το βράδυ της Τετάρτης, 12 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής των Restaurant 100 Awards στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης στην Αθήνα η οποία ανέδειξε 100+ 100 κορυφαίες προτάσεις για φαγητό σε όλη την Ελλάδα. Βραβεύσεις απέσπασαν εστιατόρια κάθε ύφους από κάθε γωνιά της χώρας όπως: το Aleria και το Varoulko Seaside, η Σελήνη στη Σαντορίνη και η Ντομάτα στη Χαλκιδική, το Χαρούπι και το Εβόρα Eatery στη Θεσσαλονίκη, το Ferryman και το Hasika στην Κρήτη,...