Θεσσαλονίκη: Ανοίγουν 2 προγράμματα Leader – Ποιοι είναι δικαιούχοι

Υποβολή προτάσεων για δύο έργα ιδιωτικού χαρακτήρα

Αρχίζει σήμερα η διαδικασία υποβολής προτάσεων για δύο έργα ιδιωτικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο των τοπικών προγραμμάτων CLLD Leader στο νομό Θεσσαλονίκης. Το πρώτο αφορά την περιοχή των Δήμων Λαγκαδά και Βόλβης και τμήματα των Δήμων Ωραιοκάστρου, Θέρμης, Θερμαϊκού, Πυλαίας - Χορτιάτη και Δέλτα, ενώ το δεύτερο την περιοχή του Δήμου Χαλκηδόνος και τμήμα του Δήμου Δέλτα.

Οι δράσεις που προβλέπονται, μεταξύ άλλων, αφορούν τη μεταφορά γνώσης στον γεωργικό και δασικό τομέα και την ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την ανάπτυξη και βελτίωση της επιχειρηματικότητας στη μεταποίηση, τον τουρισμό, τη βιοτεχνία, τη χειροτεχνία, την παροχή υπηρεσιών και την οικοτεχνία, τις επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στην επεξεργασία και εμπορία δασικών προϊόντων και την ανάπτυξη και βελτίωση της επιχειρηματικότητας στην ανάπτυξη, μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων.

Δικαιούχοι μπορεί να είναι, ανάλογα με τη δράση, γυναίκες, νέοι και νέες έως 35 ετών, ΚΟΙΝΣΕΠ, Συνεταιρισμοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, διαχειριστές δασικής, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, συνεργατικά σχήματα η ΜΚΟ με νομική υπόσταση. Συνολικά, θα ενισχυθούν επενδύσεις συνολικού ύψους 11 εκ. ευρώ περίπου, συμπεριλαμβανομένης της ιδιωτικής συμμετοχής.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Νομού Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΑΝΕΘ), Θωμάς Βράνος, επισήμανε τη σημασία των παραπάνω έργων υπογραμμίζοντας ότι "το 2019  σε μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα με 11 χρόνια κρίσης, το να δίνεται η δυνατότητα να επιχορηγείται το 50% μιας επένδυσης σε τοπικό επίπεδο, είναι ένα καλό κίνητρο". Σχετικά με την επιλογή των τομέων δράσης, διευκρίνισε ότι το σχετικό πλαίσιο ορίζεται από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με την Ευρωπαϊκή Ένωση με γεωγραφικά και τομεακά χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο Γενικός Διευθυντής της ΑΝΕΘ και Συντονιστής του πρώτου προγράμματος Βασίλης Παπαβασιλείου, και το στέλεχος της ΑΝΕΘ και Συντονιστής του δεύτερου προγράμματος Γιώργος Πετρίδης, αναφέρθηκαν αναλυτικότερα στο περιεχόμενο των Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τις διαδικασίες υποβολής προτάσεων.   

Παρουσίαση των ενισχυόμενων επενδύσεων, των δικαιούχων και του ποσοστού ενίσχυσης:

Ενισχύονται οι παρακάτω 4 κατηγορίες δράσεων που αναλύονται σε αντίστοιχες υποδράσεις:

α) Δράση: Μεταφορά γνώσεων και ενημέρωσης

                -στο γεωργικό και δασικό τομέα

                -σε ΜΜΕ των περιοχών παρέμβασης

Μέγιστος προϋπολογισμός: 20.000 €

Ποσοστό ενίσχυσης: 100%

 β) Δράση: Ανάπτυξη/βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους.

Υποδράσεις: Ενίσχυση επενδύσεων στους παρακάτω τομείς

 • Μεταποίηση, εμπορία με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν
 • Τουρισμό
 • Βιοτεχνία, χειροτεχία, παραγωγή μετά την πρώτη μεταποίηση και εμπόριο
 • Παροχή υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού
 • Οικοτεχνία και πολυλειτουργικά αγροκτήματα

Δικαιούχοι: γυναίκες, νέοι≤35 ετών, ΚΟΙΝΣΕΠ/Συνεταιρισμοί

Ποσοστό/ποσό ενίσχυσης: Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 50% του   προϋπολογισμού για τη μεταποίηση, εμπορία γεωργικών προϊόντων και σε 65% στους λοιπούς τομείς. Η συνολική ενίσχυση δεν υπερβαίνει τις 200.000€. Στην περίπτωση εκσυγχρονισμού δικαιούχος μπορεί να είναι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συνιστά πολύ μικρή ή μικρή επιχείρηση.

  γ) Υποδράση: Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στη επεξεργασία, κινητοποίηση και εμπορία δασικών προϊόντων. (όχι στο CLLD2)

Δικαιούχοι: Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού  δικαίου, διαχειριστές δασικής γης

Ποσοστό ενίσχυσης: 65%

Μέγιστο ποσό ενίσχυσης: 200.000€

δ) Δράση:  Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη/βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής των Τοπικών Προγραμμάτων

Υποδράσεις: Ενίσχυση επενδύσεων στους παρακάτω τομείς

 • Μεταποίηση, εμπορία ή/και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν
 • Τουρισμό
 • Βιοτεχνία, χειροτεχνία, παραγωγή ειδών μετά την πρώτη μεταποίηση και εμπόριο
 • Παροχή υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού

Δικαιούχοι, μέγιστος προϋπολογισμός, ποσοστά ενίσχυσης:

 • ΜΜΕ στο πλαίσιο της υποδράσης που αφορά στη μεταποίηση, εμπορία ή/και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με μέγιστο προϋπολογισμό 600.000€ και ποσοστό ενίσχυσης 50%
 • Πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις στους λοιπούς τομείς με μέγιστο προϋπολογισμό 600.000€ και ποσοστό ενίσχυσης 55%

ή ποσοστό ενίσχυσης 65% για μη εισηγμένες επιχειρήσεις που λειτουργούν έως 5 έτη χωρίς διανομή κερδών

   ε) Δράση: Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων

      Υποδράσεις:         

 • Ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών στον τομέα των τροφίμων και της δασοπονίας
 • Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και τη κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την ανάπτυξη και/ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών που συνδέονται με τον αγροτουρισμό (η υποδράση αυτή περιλαμβάνεται μόνο στο πρώτο Τοπικό Πρόγραμμα)
 • Οριζόντια και κάθετη συνεργασία μεταξύ φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού για τη δημιουργία, την ανάπτυξη και την προώθηση βραχέων αλυσίδων και τοπικών αγορών
 • Κοινές προσεγγίσεις σε ότι αφορά τα περιβαλλοντικά έργα και τις τρέχουσες περιβαλλοντικές πρακτικές, συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικής διαχείρισης των υδάτων, της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της διατήρησης των γεωργικών τοπίων.

Δικαιούχοι: Συνεργατικά σχήματα που περιλαμβάνουν κατά περίπτωση γεωργούς, ερευνητές/ερευνητικά ιδρύματα, επιχειρήσεις, περιβαλλοντικές οργανώσεις, ή ΜΚΟ με νομική υπόσταση ή με βάση συμφωνητικό σύμπραξης/συνεργασίας

Ποσοστό ενίσχυσης: 65%

Ημερομηνία έναρξηςηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ): 27/3/2019, ώρα 13:00.

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ): 25/6/2019, ώρα 15:00.

Αρχική διαθέσιμη Δημόσια Δαπάνη ανά Πρόγραμμα στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης:

-           Τοπικό Πρόγραμμα για την περιοχή των Δήμων Λαγκαδά, Βόλβης και τμημάτων των Δήμων Ωραιοκάστρου, Θέρμης, Θερμαϊκού, Πυλαίας – Χορτιάτη και Δέλτα: 3.732.500€

-           Τοπικό Πρόγραμμα για την περιοχή του Δήμου Χαλκηδόνος και τμήματος του Δήμου Δέλτα: 2.745.000€

Ανάρτηση Πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της ΑΝΕΘ (www.aneth.gr).

Έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΑΝΕΘ τα εξής:

-           Περίληψη της Πρόσκλησης (η οποία θα δημοσιευθεί και τον τοπικό τύπο από 27/3/2019)

-           Αναλυτική πρόσκληση με όλα τα Παραρτήματά της 

-           Πληροφοριακό υλικό που περιλαμβάνει το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των  Τοπικών Προγραμμάτων

-           Οδηγίες για την διαδικασία υποβολής προτάσεων

-           Διευκρινίσεις που θα εμπλουτίζονται συνεχώς με βάση υποβαλλόμενα ερωτήματα από ενδιαφερόμενους

Εκδήλωση Ενημέρωσης Ενδιαφερόμενων Συμβούλων / Μελετητών

Πραγματοποιήθηκε στις 22/3/2019 στα γραφεία της ΑΝΕΘ με τη συμμετοχή 30 ενδιαφερόμενων μετά από ανοικτή Πρόσκληση της ΑΝΕΘ (Πίνακας των συμμετεχόντων μετά στοιχεία τους έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΑΝΕΘ).

Πρόγραμμα κεντρικών και τοπικών εκδηλώσεων ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης.

Θα ακολουθήσει τις επόμενες ημέρες πρόγραμμα εκδηλώσεων ευρείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης και ο τόπος και χρόνος πραγματοποίησης των εκδηλώσεων θα αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΑΝΕΘ.

πηγή: typosthes.gr

Αν παρατηρήσετε κάποιο σφάλμα, επισημάνετε το επιθυμητό κείμενο και πιέστε Ctrl + Enter για να ενημερώσετε τον διαχειριστή για αυτό.
Προτείνω
Δεν υπάρχουν ακόμη συστάσεις

Σχόλια

Υγεία
1) Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης - Άγιος Παύλος Εθν. Αντιστάσεως 161, Καλαμαριά 231 3304400 08:00-08:00 (Επομένης) Αιμοδυναμική, Καρδιολογική, Οδοντιατρική, Ορθοπαιδική, Παθολογική, Χειρουργική 2)  Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου Νέα Ευκαρπία, Νέα Ευκαρπία 231 3323000 08:00-08:00 (Επομένης) Αγγειοχειρουργική, Αιμοδυναμική, Γυναικολογική, Θωρακοχειρουργική, Καρδιολογική, Καρδιοχειρουργική, Μαιευτική, Νεογνολογική, Νευρολογική, Νευροχειρουργική,...
Κοινωνία
Ομάδα  20 ατόμων από τον αντιεξουσιαστικό χώρο εισέβαλαν λίγο μετά τις  11.00 το πρωί στο υποκατάστημα του ΕΦΚΑ που βρίσκεται στην οδό 26ης Οκτωβρίου. Αφού πέταξαν "τρικάκια" και  φώναξαν συνθήματα,  αποχώρησαν από το κτίριο. Η παρέμβαση των αντιεξουσιαστών αφορά την ''κατάληψη 111'', που βρίσκεται στην Εγνατία.  Πηγή: seleo.gr
Κοινωνία
Αυξάνεται η τιμή το σουβλάκι που αναμένεται να φτάσει τα 3 ευρώ. Μιλώντας στον ΣΚΑΙ ο ιδιοκτήτης ψητοπωλείου, Γιώργος Πολύζος είπε: «Ζούμε σε ένα περιβάλλον στο οποίο η φορολογία και οι εισφορές είναι στα ύψη. Οι τιμές των κρεάτων σε όλη την Ευρώπη αυξάνονται συνέχεια. Από την 1η Μαρτίου η τιμή στο κρέας έχει ανέβει 30%». Είπε ακόμα ότι οι αυξήσεις στις τιμές θα γίνουν για να προστατευθεί το προϊόν. Το ποσοστό αύξησης όπως είπε θα είναι του 10 με 15%! Και...
Εκπαίδευση
Τομή για την ανώτατη εκπαίδευση, χαρακτήρισε ο Κώστας Γαβρόγλου, το πολυνομοσχέδιο για την Παιδεία, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό του Αθηναϊκού και Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ 104, 9 FM. Όπως είπε ο κ. Γαβρόγλου με το νομοσχέδιο επιλύονται τρία προβλήματα. Αφενός αντιμετωπίζεται το θέμα της ανυπαρξίας της τρίτης λυκείου, και αφετέρου το σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ το οποίο εξαντλούσε τους υποψήφιους και τους οδηγούσε σε τεχνικές εισαγωγής...
Κοινωνία
Ένα πλήρες εκπαιδευτικό ταξίδι φιλόδοξων πιλότων και αεροσυνοδών προσφέρει η Ellinair, η αεροπορική εταιρεία με ελληνική υπογραφή, στο ολοκαίνουργιο εκπαιδευτικό της κέντρο στον κόμβο του αεροδρομίου Μακεδονία, στη Θεσσαλονίκη, όπου βρίσκεται και η έδρα της. Στελεχωμένο από ιδιαίτερα έμπειρους επαγγελματίες με χιλιάδες ώρες πτήσης αλλά και διδασκαλίας χειρισμού αεροσκαφών στο ενεργητικό τους, το νέο εκπαιδευτικό κέντρο υπόσχεται να παρέχει ευρύ φάσμα εκπαί...
Κοινωνία
Το Mediterranean Cosmos, ο απόλυτος προορισμός για shopping και διασκέδαση για όλη την οικογένεια, υποδέχεται την Άνοιξη και γιορτάζει το Πάσχα, και σας προσκαλεί να γιορτάσετε μαζί του με τις πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις! Από τις 19 Απριλίου έως τις 5 Μαΐου, πρωτότυπα εικαστικά εργαστήρια, δημιουργικές δραστηριότητες και διασκεδαστικές παραστάσεις απογειώνουν την πασχαλινή μας διάθεση!  Στο Σπίτι του Δάσους (Πράσινη Πλατεία, επίπεδο 1) και το Αυγόσπιτο (Κόκκ...
Σπορ
Οπαδοί του ΠΑΟΚ στην ιχθυόσκαλα της Νέας Μηχανιώνας έστησαν φιέστα τίτλου με σημαίες, καπνογόνα, πυρσοί, τραγούδια και συνθήματα. Δείτε το βίντεο: Πηγή: seleo.gr
Σπορ
Τρέλα για ένα εισιτήριο για το ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός αυτή την Κυριακή, όπου ο Δικέφαλος του Βορρά θα πανηγυρίσει το πρωτάθλημα μετά από 34 χρόνια! Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ απελευθέρωσε τα εισιτήρια μέσω διαδικτύου στις 09.00 το πρωί και ήδη η ειδική πλατφόρμα δείχνει πως δεν υπάρχουν άλλα εισιτήρια. Έτσι, χιλιάδες φίλοι της ομάδας της Θεσσαλονίκης θα αναγκαστούν να παρακολουθήσουν το παιχνίδι από την τηλεόραση, ενώ μετά το παιχνίδι θα υπάρξουν πανηγυρισμοί με την ομάδα, τό...
Οικονομία
Στα 53,86 ευρώ εκτιμάται το μέσο τυπικό καλάθι του 2018 στις μεγάλες αλυσίδες σουπερμάρκετ παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 3% σε σχέση με το 2018 με 55,74 ευρώ.  Ωστόσο, στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο έτος παραμένει η τιμή του αρνιού. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) για τις τιμές των προϊόντων του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων (μεγάλες αλυσίδες σουπερμάρκετ) στην Ελλάδα τ...
Σχετικά νέα
Μείωση 3% στο κόστος του μέσου καλαθιού του 2018 στις μεγάλες αλυσίδες σουπερμάρκετ
Φορολογικές δηλώσεις: Στο στόχαστρο της εφορίας μπαίνουν οι «ξεχασιάρηδες»
DW: Πώς σχολιάζει ο γερμανικός Τύπος τα σχέδια της Ελλάδας για πρόωρη αποπληρωμή δανείων
Αναβαθμίζονται με 20 εκατ. οι κεντρικές αγορές Θεσσαλονίκης και Αθήνας
Μείωση επιτοκίου για τις οφειλές του Δημοσίου
Eurogroup: Πράσινο φως για την δόση ενός δισ. ευρώ
Στερεύει η αγορά από φθηνά σπίτια - Οι τιμές ανά περιοχή στη Θεσσαλονίκη (ΠΙΝΑΚΕΣ)
Η βραχυχρόνια μίσθωση μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για ανάπτυξη στον τομέα των ακινήτων
Πάνω από 70 ελληνικές εταιρείες στην επιχειρηματική αποστολή στη Βόρεια Μακεδονία
«Εξοικονομώ κατ' οίκον»: Έρχεται νέα επιδότηση για 20.000 νοικοκυριά