Προσοχή! Ο ΕΟΦ ανακαλεί φάρμακο στο οποίο ανιχνεύτηκαν καρκινογόνες ουσίες

Προσοχή! Ο ΕΟΦ ανακαλεί φάρμακο στο οποίο ανιχνεύτηκαν καρκινογόνες ουσίες

Σε ανάκληση συγκεκριμένων παρτίδων των φαρμακευτικών προϊόντων LUCIDEL 150 mg, LUCIDEL 300 mg και LUCIDEL PLUS (150+12,5) mg προχώρησε ο ΕΟΦ

Ακολουθεί η αναλυτική ανακοίνωση του ΕΟΦ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 3, παρ. 1 (γ) του Ν. 1316/83 (ΦΕΚ 3 Α΄) «Ίδρυση, οργάνωση και αρμοδιότητες του
Ε.Ο.Φ. και το άρθρο 6, παρ.ΙΙ εδ.8 του ίδιου νόμου, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του Ν.
3730/2008 (ΦΕΚ 262 Β΄)
2. Την με αρ. πρωτ. ΕΟΦ 3156/15-1-2019 επιστολή της εταιρείας ELPEN σχετικά με εθελοντική
ανάκληση συγκεκριμένων παρτίδων των προϊόντων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την ανάκληση συγκεκριμένων παρτίδων (βλ. συνημμένο Πίνακα) των φαρμακευτικών προϊόντων
LUCIDEL 150 mg, LUCIDEL 300 mg και LUCIDEL PLUS (150+12,5) mg.

Η παρούσα απόφαση αποτελεί προληπτικό μέτρο για την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας με σκοπό να ενισχύσει την εθελοντική ανάκληση στην οποία προβαίνει η εταιρεία ELPEN, κατόπιν ανίχνευσης στη δραστική ουσία ιρβεσαρτάνη της ουσίας NDEA (πιθανός καρκινογόνος παράγοντας) σε επίπεδα άνω των επιτρεπτών ορίων

Προσοχή! Ο ΕΟΦ ανακαλεί φάρμακο στο οποίο ανιχνεύτηκαν καρκινογόνες ουσίες, φωτογραφία-1

Πηγή: irafina.gr

Αν παρατηρήσετε κάποιο σφάλμα, επισημάνετε το επιθυμητό κείμενο και πιέστε Ctrl + Enter για να ενημερώσετε τον διαχειριστή για αυτό.
Σχόλια