Για πρώτη φορά δάνεια και εκτός τραπεζών μέχρι 25.000 ευρώ – Οι δικαιούχοι

Για πρώτη φορά δάνεια και εκτός τραπεζών μέχρι 25.000 ευρώ – Οι δικαιούχοι
Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου

Το σχέδιο νόµου του υπουργείου Οικονομικών που προβλέπει τη δυνατότητα χορήγησης δανείων έως 25.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, τέθηκε σε διαβούλευση μέχρι τις 23 Ιανουαρίου.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η θέσπιση κανόνων για την ανάληψη, άσκηση και εποπτεία της δραστηριότητας χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων. Σύμφωνα με αυτό, θα συσταθούν ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων που θα χορηγούν επιχειρηματικές και προσωπικές μικροχρηματοδοτήσεις.

Ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος κάλεσε τους άμεσα ενδιαφερόμενους φορείς να συμμετάσχουν στη διαβούλευση, καταθέτοντας προτάσεις, διατυπώνοντας απόψεις και παρατηρήσεις.

Οι μορφές μικροχρηματοδοτήσεων

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, τα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων θα μπορούν να χορηγούν τις ακόλουθες μορφές μικροχρηματοδοτήσεων:

1. επιχειρηματικές μικροχρηματοδοτήσεις

Ως τέτοιες νοούνται, ιδίως:

α) όλες οι μορφές πιστώσεων έως το όριο των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ που χορηγούνται είτε για τη κάλυψη επενδυτικών αναγκών, είτε ως κεφάλαιο κίνησης,

β) προϊόντα χρηματοδοτικής μίσθωσης έως το όριο των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ, για την απόκτηση εξοπλισμού,

γ) αυτοτελείς εγγυήσεις έως το όριο των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ, οι οποίες δεν μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τη λήψη δανείων από άλλα χρηματοδοτικά ιδρύματα.

2. προσωπικές μικροχρηματοδοτήσεις

Ως τέτοιες νοούνται ιδίως προσωπικές πιστώσεις, τακτικής λήξης, για:

α) εκπαιδευτικούς σκοπούς έως το όριο των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ,

β) την ενίσχυση δημόσιων πολιτικών ή με σκοπό την κοινωνική και οικονομική ένταξη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, έως το όριο των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ, που αφορούν, ιδίως την αντιμετώπιση των ακόλουθων καταστάσεων :

αα) ανεργία,

ββ) αναστολή ή μείωση του χρόνου εργασίας για λόγους που δεν οφείλονται στη δική τους βούληση

Σημειώνεται ότι ως μικροχρηματοδότηση εννοείται η πίστωση χρηματικών ποσών ανώτατου ύψους 25.000 ευρώ, οι οποίες δεν συνιστούν τραπεζικό δανεισμό και χορηγούνται αποκλειστικά σύμφωνα με τις διατάξεις του συγκεκριμένου νόμου.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι των επιχειρηματικών μικροχρηματοδοτήσεων είναι οι ακόλουθοι:

α) πολύ μικρές οντότητες,

β) φυσικά πρόσωπα για τη σύσταση πολύ μικρών οντοτήτων,

γ) ελεύθεροι επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενοι

δ) Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ν. 4430/2016, Α΄ 205).

Δικαιούχοι των προσωπικών μικροχρηματοδοτήσεων είναι οι ακόλουθοι:

α) φυσικά πρόσωπα για την κάλυψη δαπανών σχετιζόμενων άμεσα ή έμμεσα με την εκπαίδευση ή μετεκπαίδευσή τους ή σχέση μαθητείας,

β) δικαιούχοι προγραμμάτων εφαρμογής δημόσιας πολιτικής,

γ) ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.

Τόσο οι δικαιούχοι προγραμμάτων εφαρμογής δημόσιας πολιτικής, όσο και οι ευάλωτες κοινωνικά ομάδες θα προσδιοριστούν με κοινή απόφαση των υπουργών Εργασίας και Οικονομικών.

Όροι χορήγησης

 Η μικροχρηματοδότησηδεν εξασφαλίζεται με ενοχική ή εμπράγματη ασφάλεια και δεν υπερβαίνει το όριο των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ, για κάθε δικαιούχο.

Ο ίδιος δικαιούχος μπορεί να λαμβάνει από ένα ή περισσότερα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων νέα μικροχρηματοδότηση σε ποσό που προστίθεται στο υπόλοιπο υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό ποσό της αρχικής και της νέας μικροχρηματοδότησης, ανεξαρτήτως του ιδρύματος χορήγησης, δεν υπερβαίνει το όριο των 25.000.

Το ίδρυμα μικροχρηματοδοτήσεων μπορεί να απαιτεί την ύπαρξη τριτεγγυητή πριν τη χορήγηση επιχειρηματικής μικροχρηματοδότησης.

Η ελάχιστη διάρκεια αποπληρωμής της χορηγηθείσας μικροχρηματοδότησης είναι δώδεκα 12 μήνες.

Η μέγιστη διάρκεια αποπληρωμής των προϊόντων μικροχρηματοδοτήσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει, τα δέκα έτη.

Ποιοι μπορούν να χορηγούν μικροχρηματοδοτήσεις

Οντότητες, οι οποίες σκοπεύουν να χορηγούν μικροχρηματοδοτήσεις, υποχρεούνται να λάβουν άδεια λειτουργίας ως ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων πριν αρχίσουν τη χορήγηση μικροχρηματοδοτήσεων. Η άδεια χορηγείται μόνο σε νομικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 6, εγκατεστημένα εντός της ελληνικής επικράτειας.

Τα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων με έδρα την Ελλάδα ιδρύονται και λειτουργούν με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας ύστερα από άδεια λειτουργίας η οποία χορηγείται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Μετά τη λήψη της άδειας, η εταιρεία καταχωρίζεται στο ΓΕΜΗ σε ειδικό μητρώο που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

Άδεια για σύσταση ιδρύµατος µικροχρηµατοδότησης µπορούν να λάβουν τράπεζες, φορείς, επιµελητήρια, οργανώσεις κ.ο.κ. αλλά σε καµία περίπτωση τα ενεχυροδανειστήρια. Για τη χορήγηση από την Τράπεζα της Ελλάδος άδειας λειτουργίας απαιτείται η κάλυψη αρχικού κεφαλαίου ίσου τουλάχιστον µε το ποσό των 200.000 ευρώ. Τα ιδρύµατα υποχρεούνται να διατηρούν το ως άνω αρχικό κεφάλαιο σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας τους.

Εκτός από χρηµατοδότηση, τα ιδρύµατα µικροχρηµατοδοτήσεων οφείλουν να παρέχουν συµβουλευτικές υπηρεσίες επιχειρηµατικής εκπαίδευσης και καθοδήγησης για όλες τις επιχειρηµατικές µικροχρηµατοδοτήσεις στους δικαιούχους τους.

Πηγή: typosthes.gr

Αν παρατηρήσετε κάποιο σφάλμα, επισημάνετε το επιθυμητό κείμενο και πιέστε Ctrl + Enter για να ενημερώσετε τον διαχειριστή για αυτό.
Σχόλια